عنوان : آگهی فراخوان واگذاری اجاره مكان مهد كودك مركز آموزشی درمانی رازی به بخش غیر دولتی در سال96
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۱۴:۳۸:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

1-      مربوطه تحويل داده شوند.

2-     پاكت الف :  حاوي مدارك لازم موضوع بند 1 تا 4

3-     پاكت ب :  حاوي فرم پيشنهاد قيمت اجاره 

مركز آموزشي درماني رازي در نظر دارد:  محل مهد کودک خود را در سال 96 به اشخاص حقيقي و يا به بخش غير دولتي و بصورت اجاره  با شرايط ذيل وگذارنمايد.

لذا از افرادي كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند تقاضا مي شود صرفاً تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 1396/10/14  مدارك مورد نظر را به دفتر حراست  بيمارستان تحويل و رسيد اخذ نمايند.

در ضمن رعايت مراحل و شيوه ذيل هنگام تهيه و روز تحويل مدارك الزامي مي باشد در غير اينصورت به مدارك ناقص و با خارج از روال اداري مورد نظر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در ضمن قيمت پايه اجاره ماهیانه  10/000/000(ده  میلیون ریال) مي باشد.

الف)  مدارك لازم:

1-      داشتن مجوز فعاليت از اتحادیه و یا صنف مربوطه

2-     روگرفت جواز فعاليت و اساسنامه شرکت

3-      روگرفت صفحه اول و دوم  شناسنامه فرد شركت كننده يا نماينده قانوني شركت واعضاي هيأت مديره 

4-     روگرفت كارت ملي

5-     فرم پیشنهاد قیمت اجاره

6-     چک تضمینی به مبلغ  10/000/000(ده میلیون ریال)

ب) موارد لازم جهت شركت در مزايده :

1-      هزينه آگهي و يا كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.

2-     مدارك تحويلي بجزضمانت نامه بانكي يا چك بانكي درصورت برنده نشدن قابل استرداد نمي باشد.

3-      ضمانت نامه يا چك بانكي تضميني در صورت عدم موفقيت در مزايده طبق روال اداري استرداد خواهد شد.

ج) شيوه تحويل مدارك

4-   مدارك تحويلي بايددر سه پاكت جداگانه به شرح ذيل تهيه و درپاكت بسته بندي شده همراه با ضرب مهر پاكت ج : چك تضميني به مبلغ 000/000/ 10( ده میلیون ریال) در وجه بيمارستان بابت شركت در مزايده .

5-     در صورت برنده شدن در مزایده و انصراف از عقد قرارداد  ضمانتنامه به نفع بيمارستان ضبط ميگردد.

تذكر مهم:  نوشتن نوع پاكتها الف- ب- و ج و همچنین نام موسسه،نام فرد و شماره تلفن همراه  برروي پاكتها الزامي مي باشد.

 

 

دفتر امور قراردادها-مرکز آموزشی-درمانی  رازی اهواز

 


نمایش تعداد بازدیدها : 34

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0