عنوان : آگهی فراخوان دوم واگذاری اجاره مكان زیراكس مركز آموزشی درمانی رازی به بخش غیر دولتی در سال96
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۴:۵۲:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي فراخوان واگذاري اجاره مكان زیراکس مركز آموزشي درماني رازي به بخش غير دولتي  در سال96                                               

 

 

 


مركز آموزشي درماني رازي در نظر دارد:  محل زیراکس خود را در سال 96 به اشخاص حقيقي و يا به بخش غير دولتي و بصورت اجاره  با شرايط ذيل وگذارنمايد.

لذا از افرادي كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند تقاضا مي شود با مراجعه به سایت بیمارستان به آدرسhttp://hrazi.ajums.ac.ir فرمهای مربوط به مزایده را دریافت و  صرفاً تا پايان وقت اداري روز  شنبه  مورخ 96/10/23مدارك مورد نظر را به دفتر حراست  بيمارستان تحويل و رسيد اخذ نمايند.

در ضمن رعايت مراحل و شيوه ذيل هنگام تهيه و روز تحويل مدارك الزامي مي باشد در غير اينصورت به مدارك ناقص و با خارج از روال اداري مورد نظر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در ضمن قيمت پايه اجاره ماهیانه 15/000/000(پانزده  میلیون ریال) مي باشد.

الف)  مدارك لازم:

1-      داشتن مجوز فعاليت از اتحادیه و یا صنف مربوطه

2-     روگرفت جواز فعاليت و اساسنامه شرکت

3-      روگرفت صفحه اول و دوم  شناسنامه فرد شركت كننده يا نماينده قانوني شركت واعضاي هيأت مديره 

4-     روگرفت كارت ملي

5-      فرم تعهد شرکت در مزایده/مناقصه( دریافت از سایت بیمارستان)

6-      فرم تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی(دریافت از سایت بیمارستان)

7-      فرم سایت ویزیت(دریافت از سایت بیمارستان)

8-    فرم مشخصات فردی شرکت کنندگان در مزایده/مناقصه(دریافت از سایت بیمارستان

9-     فرم پیشنهاد قیمت اجاره

10-    چک تضمینی به مبلغ 15/000/000

ب) موارد لازم جهت شركت در مزايده :

1-      هزينه آگهي و يا كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.

2-     مدارك تحويلي بجزضمانت نامه بانكي يا چك بانكي درصورت برنده نشدن قابل استرداد نمي باشد.

3-      ضمانت نامه يا چك بانكي تضميني در صورت عدم موفقيت در مزايده طبق روال اداري استرداد خواهد شد.

ج) شيوه تحويل مدارك

1-      مدارك تحويلي بايددر سه پاكت جداگانه به شرح ذيل تهيه و درپاكت بسته بندي شده همراه با ضرب مهر مربوطه تحويل داده شوند.

2-     پاكت الف :  حاوي مدارك لازم موضوع بند 1 تا 8

3-     پاكت ب :  حاوي فرم پيشنهاد قيمت اجاره بند 9

4-     پاكت ج : چك تضميني به مبلغ 000/000/ 15ریال در وجه بيمارستان بابت شركت در مزايده .-بند 10

5-     در صورت برنده شدن در مزایده و انصراف از عقد قرارداد  ضمانتنامه به نفع بيمارستان ضبط ميگردد.

تذكر مهم:  نوشتن نوع پاكتها الف- ب- و ج و همچنین نام موسسه،نام فرد و شماره تلفن همراه  برروي پاكتها الزامي مي باشد.

 

 

دفتر امور قراردادها-مرکز آموزشی-درمانی  رازی اهواز

 


نمایش تعداد بازدیدها : 22

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0