مدیر پرستاری مدیر پرستاری
مدیر خدمات پرستاری

سرکار خانم فروزان داراب پور مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی رازی

تحصیلات: کارشناس  ارشد مدیریت و کارشناس پرستاری

شماره داخلی: 2229 - 2300

   volp:6721  


 سرپرستار بخش گوارش بیمارستان سینا 1378-1379                                   

سوپروایزر بالینی بیمارستان سینا 1379-1380

سرپرستار اورژانس بیمارستان سینا 1380-1382
سرپرستار بخش اورژانس و درمانگاههای چشم  بیمارستان امام خمینی 1384-1388
مترون بیمارستان امام خمینی  1388-1394

مترون بیمارستان آپادانا 1395بمدت 6 ماه

شرح وظایف

1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2- گردآوری اطلاعات از :

- مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف،نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان

- مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران،بهیاران،کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطق عمل و هوش بری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات

3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4- تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط

5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...

7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز

10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

12- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری

14- مشارکت در طرح های پزوهشی

15- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت

16-  انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

17- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط

18- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی

19- تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

21- پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت به کارگیری

22- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

23- تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری

24- رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

25- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و ....

26- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان(تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

28- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مسئله

29- تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مش ها.

 


V5.1.0.0