سوپروایزران آموزشی


سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامائی مرکز آموزشی-درمانی،توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

سوپروایزران آموزشی مرکز :

خانم سکینه مقدم فر


شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد :

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

2- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان، خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)

3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت ساییر گروهها

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامائی

9- پیشنهاد تهیه کتب،مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

11- هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد زیربط
12- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

13- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

14- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش

15- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

16- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش


V5.1.0.0