سوپروایزران بالینی

سرپرست پرستاری (سوپروایزر)  مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی ، توانبخشی و پژوهشی پرستاری

است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری  و مامائی را بر عهده دارد.


سوپروایزران بالینی مرکز :

1-  پروانه رئیسی فرد
2-  افسانه ناصري راد
3- هادی يزدان پناه
4- مژگان معين


شرح وظایف

1- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی بهداشتی،درمانی توانبخشی

2- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

3- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامائی

4- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان،دانشجویان،مددجویان

5- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان

6- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

7- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

8- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری(مربوط به کارکنان،مددجویان،محیط و ...) و اقدام جهت حل آنها

9- هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

10- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش های مؤثرتر خدمات پرستاری و مامائی

11- تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها(تامین نیروی انسانی،تجهیزات،امکانات و ...)

12- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی(رعایت مقررات اداری-رعایت رعایت ضوابط کاری،اخلاقی و ...)

13- هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت ها

14- ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان پرستاری،کمک و حمایت از آنها

15- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
V5.1.0.0