معرفی واحد


کارشناسان بهبود کیفیت

 

کارشناس واحد بهبود کیفیت : آمنه رضوانی
تحصیلات : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره داخلی : 2311

***********************
کارشناس واحد بهبود کیفیت : زینب لویمی
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره داخلی : 2311


V5.1.0.0