شرح وظایف

 شرح وظايف واحد بهبودكيفيت

1. تدوين برنامه استراتژيك 5 ساله بيمارستان

2. بازنگري برنامه  استراتژيك بيمارستان ( حداقل سالانه )

3. نشر بيانيه رسالت بيمارستان در تمامي قسمت ها به نحوي كه تمام كاركنان از آن آگاهي داشته باشند

4.  ارتقاي مستمر كيفيت به عنوان اولويت هاي استراتژيك بيمارستان و نظارت بر اجراي ان در قالب  برنامه عملياتي در كل بيمارستان

5. نظارت بر اجراي برنامه عملياتي مناسب در كل بيمارستان براي بهبود كيفيت و ايمني بيمار و دستيابي به اهداف استراتژيك بيمارستان

6.  تدوين برنامه بهبود كيفيت و ايمني بيماران

7. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

8. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

9. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

10. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.

11. نظارت برتعيين و تحليل شاخص هاي كليدي  عملكرد و انجام اقدامات اصلاحي بر اساس آن ها در تمام  بخش ها و واحدهاي بيمارستان 

12.  تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

13.  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان و پيگيري آن ها

14. نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

15. پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

16. نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

17. پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

18. پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت (ISO,EFQM و ...)

19. بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

20. مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف

21. تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی

22. كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش هاي ارزيابي و يا سازمان هاي قانون گذار  از جمله اعتبار بخشي 

23. برگزاری جلسات تيم مديريت اجرايي به طور منظم  و ماهانه

24. تشكيل تيم مديريت اجرايي و بازديد مديريتي هر ماه

25. پيگيري و نظارت بر اجراي كميته مديريت اجرايي و پيگيري مصوبات آن

26. نظارت بر اجرای صحیح طرح تحول سلامت

27.  برگزاری جلسات تیم اجرایی طرح تحول سلامت

28- پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات کمیته اجرایی طرح تحول سلامت


V5.1.0.0