مشخصات امین اموال

امین اموال : عواد جابر سواری
واحد سازمانی :
امور مالی
شماره داخلی :
259

شرح وظایف

- انجام اقدامات لازم به منظور نصب برچسب بر روی هر یک از اموال
- تنظیم فرم 16 اموال برای مشخص شدن اموال در اتاق ها و تحویل به مسئول مربوطه
- تنظیم صورتحساب اموال رسیده و ارسال آنها به اداره اموال هر 6 ماه یکبار
- نظارت بر تحویل و تحول اموال جدید به قسمتها و تحویل گرفتن اموال فرستاده
- ثبت اموال در سیستم رایانه با استفاده از نرم افزار مربوطه
- تحویل و تحول در صورت صادر نمودن تسویه حساب پرسنل
- انجام امور محوله از سوی مسئول مافوق
V5.1.0.0