رئیس امور مالی
رئيس امور مالي :  سرکارخانم نسرین کوتی
تحصيلات : ليسانس حسابداري
 شماره داخلی: 2258

VOIP : 6717

شرح وظایف

 -1
نظارت و مراقبت بر تنظيم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوط به مراجع ذيصلاح و همچنين مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي .

 -2مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعايت کامل قوانين و مقررات مربوط.

 -3اجراي قرارها و دادنامه هاي صادره از ديوان محاسبات يا ساير مراجع ديگر .

 -4رفع نقص از اسناد و صورتحسابهاي وام خواهي شده .

 -5تهيه صورت تفريغ بودجه کامل مورد عمل حوزه ذيحسابي و ارسال آن به مراجع ذيربط.

 -6تهيه و ارسال صورت مجالس تحويل و تحول در موقع تغيير سمت با رعايت مقررات جهت استحضار مقام مافوق .

          7-اداره امور واحد ذيحسابي و ارائه راهنمايي هاي لازم به کارکنان تحت سرپرستي


V5.1.0.0