واحد رسیدگی به اسناد

مسئول واحد : علی اعتمادی
واحد سازمانی :
امور مالی
شماره داخلی : 244

شرح وظایف

- دریافت گواهی کار و احکام پرسنلی از اداره کارگزینی و گسترش جهت تنظیم لیست حقوق پرسنل بیمارستان در موعد مقرر
- ارائه لیست کسورات به مسئول امور مالی جهت تأمین اعتبار و صدور چک ، دو روز بعد از پرداخت حقوق
- تنظیم لیست حقوق پرسنل به همراه کسورات واریزی
- تنظیم سایر اسناد حقوق و مزایا اعم از عیدی - مسکن - کارانه و ...


V5.1.0.0