معرفی واحد کارگزینی
مسئول کارگزینی  :عبدالغفور فرشاد مهر 
محمد نورعلی زاده  کارگزین 
تلفن داخلی 2246

 شرح وظایف

1- رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

2- تهیه پیشنویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال،ترمیم  حقوق مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن به اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

3- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان با دستور و ارجاع مقام مافوق

4- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی ارجاع شده از مقام مافوق

5- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

6- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

7- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم با هماهنگی مقام مافوق

8- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

9- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

10- تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق

11- انجم سایر امور محوله از جانب مافوقV5.1.0.0