معرفی بایگانی

 

پرسنل این واحد

خدیجه سبحانی - سحرآقا بزرگی
شرح وظایف

1- ثبت کلیه نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور

2- کنترل کلیه ضمائم نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور

3- دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

4- بررسی نامه های دریافتی و انجام کار بایگانی آنها

5- همکاری در تعیین خط مشی و سیستم بایگانی برابر نیازهای اداری با توجه به روشهای گوناگون بایگانی

6- تهیه کاردکس برای بایگانی و نگهداری دفتر با کارتهای مخصوص بایگانی و تعیین شماره مخصوص هر یک از پرونده ها و ثبت در دفاتر موجود

7- تهیه و تشکیل پرونده های تازه

8- نظارت بر تحویل پرونده های پایان یافته به بایگانی راکد

9- صورت برداری و طبقه و کدگذاری و بایگانی پرونده ها برابر مقررات


 


V5.1.0.0