معرفی دبیرخانه

 

مسئول دبیرخانه :سید مصطفی موسوی


شرح وظایف

1- دریافت کلیه مکاتبات سازمان از طریق پست و نامه رسان واحدها

2- دریافت و ارسال مکاتبات داخلی سازمان از طریق اتوماسیون اداری

3- دریافت کلیه مکاتبات خارجی از طریق پست

4- ثبت کلیه مکاتبات مربوط به ریاست سازمانها،معاونت ها و در صورت لزوم تفکیک نامه ها و ارسال به واحد مربوطه

5- ارسال و دریافت فاکس از طریق سیستم

6- کلیه مکاتباتی که ریاست سازمان و معاونت های مربوطه و مدیریت ها ارسال می کنند و پس از تفکیک از طریق اتوماسیون اداری و یا نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.


 


V5.1.0.0