معرفی رئیس امور اداری


رئیس امور اداری : محمد جدیدی فیاض
تحصیلات :
شماره داخلی : 215
شماره مستقيم : 3337689
VOIP :6718

شرح وظایف

1- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی

2- پیش بینی نیازهای نیروی انسانی بیمارستان و انجام اقدامات لازم

3-رسیدگی و نظارت بر تهیه پیش نویس احکام مختلف کارگزینی

4- برنامه ریزی و سازمان دهی امور مختلف احکام مختلف کارگزینی

      5- استخدام و معرفی نیروهای مورد نیاز بخشها بر اساس هماهنگي و اخذ مجوز از دانشگاه

       6- اعمال و اجرای قوانین-آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح

      7- تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم اداری و ابلاغ آنها به قسمتها و بخش هاي بيمارستان


      8- ارائه پیشنهاد لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها

      9- نظارت بر حسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت امور اداری

     10- شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه
     
     11- انجام و پيگيري قراردادهاي واحدهاي اجاره اي بيمارستان

 

 

    

V5.1.0.0