معرفی مددکارمسئول واحد مددکاری:  مریم مسعودزادگان
تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی
شماره داخلی: 214

شرح وظایف


1- تهیه و تنظیم مدارک لازم برای استفاده از اعتبارات مالی کمیساری عالی امور پناهندگان
2- تشویق نیکوکاران و کارفرمایان جهت رسیدگی به خانواده های بی بضاعت
3- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی-بهداشتی به مددجویان
4- بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی و حل مشکلات پرداخت هزینه های درمانی
5- راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای
6- مشارکت در تحقق و پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی


V5.1.0.0