معرفی مسئول واحد مدارک پزشکی

 

مسئول واحد : فاطمه علیزاده

مدرک تحصیلی : كارشناس مدارک پزشکی

شماره داخلی : 2206 - 2207

azam.jafari59@yahoo.com

شرح وظایف

- ثبت مشخصات نشاني بيمار روي کارتها يا فرمهاي مخصوص بمنظور تشکيل پرونده و ضبط اوراق مورد لزوم در پرونده و ثبت کد مربوط بر روي آن .

- ثبت مشخصات آورنده يا مقام اعزام کننده بيمار و اخذ رضايت نامه جهت مطالعه يا اعمال جراحي .

- ضميمه کردن نتايج آزمايشات انجام شده به پرونده بيمار .

 

- تنظيم کارت شناسايي و ثبت مشخصات و شماره بايگاني روي آن بمنظور تسليم به بيمار يا کسان وي .

- راهنمايي بيمار بمنظور تعويض لباس و ارسال پرونده متشکله همراه بيمار به بخش مربوطه .

- تعيين نوبت براي مراجعه مجدد بيمار طبق نظر پزشک و راهنمايي پس از بهبودي بمنظور اعزام بيمار.

- تنظيم کارت اندکس الفبائي برحسب نام و نام خانوادگي بيماران بمنظور شناسائي آنها .

- تهيه و تنظيم آمار روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري و مرخص شده و درگذشتگان بيمارستان و تجزيه و تحليل آنها ( احتساب درصد اشغال تخت و غيره )

- تهيه آمار مراجعين به درمانگاهها ، سرويس هاي راديولوژي ، آزمايشگاه ، داروخانه و ساير واحدها بمنظور تجزيه و تحليل خدمات داده شده .

- کد گذاري بيماريها و تهيه اندکس بيماريها برابر روش هاي معمول براساس طبقه بندي بين المللي .

- کد گذاري اعمال جراحي و تهيه اندکس اعمال جراحي برابر روش هاي معمول يا براساس طبقه بندي بين المللي اعمال جراحي .

 

 

 

 


V5.1.0.0