معرفی مسئول تدارکات

مسئول واحد : مهرداد زرگر

تحصیلات: لیسانس حسابداری

شماره داخلی : 2226

VOIP: 6720

شرح وظایف

1- دریافت و درخواست خرید و بررسی آنها قبل از خرید

2- خرید لوازم مصرفی انبار

3- خرید تمام تجهیزات اداری

4- تحویل اجناس خریداری شده به انبار

5- تنظیم فاکتورها و درخواست خرید و تکمیل امضاء جهت حسابداری

6- پیگیری سند و رفع اشکال احتمالی سند


V5.1.0.0