پيوند

معرفی واحد مدارک پزشکی

 

واحد بایگانی و مدارک پزشکی

اين بخش داراي واحدهاي پذيرش و اطلاعات ، آمار، كدگذاري و بايگاني مي باشد.

8 كارشناس مدارك پزشكي ، 3 كاردان مدارك پزشكي و 7 نيرو با مدرك ديپلم در واحدهاي مختلف اين بخش فعاليت مي كنند. 

واحد پذيرش و اطلاعات:  اين واحد از فعالترين واحدهاي بيمارستان است كه وظيفه تشكيل پرونده هاي سرپايي( اورژانسي و درمانگاهي ) و بستري و نيز راهنمايي و جوابگويي به سئوالات مختلف مراجعين را دارد .

واحد آمار: آمارهاي روزانه ، ماهانه و سالانه بخشها و واحدهاي مختلف بيمارستان در اين واحد جمع آوري و شاخص هاي آماري محاسبه مي شوند. 

واحد كدگذاري : پرونده ها پس از ثبت در دفتر پرونده هاي رسيده از بخشها و پوشه گذاري به روش color coding  در قفسه هاي مربوطه به روش مستقيم فايل موقت مي شوند تا كدگذار اقدام به كددهي آنها كند. كدگذاري تشخيص ها و اقدامات جراحي با استفاده از كتابهاي ICD-10  و ICD-9-CM  صورت مي گيرد و در برنامه كد گذاري سيسيتم HIS  ثبت مي شوند. پس از آن اين پرونده ها در همين سيستم ثبت در بايگاني نيز مي شوند.

بايگاني: پرسنل بايگاني وظيفه تحويل گرفتن پرونده از بخش ها و ثبت آنها در دفتر پرونده هاي رسيده از بخش ها ، پوشه گذاري و فايل موقت در قفسه قبل از مرحله كدگذاري ، فايل نهايي اين پرونده ها پس از ثبت در بايگاني برنامه HIS  و نيز جوابگويي به نامه هاي متعدد مراجعين را دارند.

همچنین بخش مدارك پزشكي بيمارستان رازي از آبان ماه سال 1386 اقدام به اسكن كردن پرونده هاي بستري نموده است.

جوابگويي به محققان از ديگر فعاليتهاي اين بخش است و روزانه حدود 40 تا 50 پرونده براي اين محققان بازيابي و سپس فايل مي شود.   

 


New Module NameV5.1.0.0