معرفی واحد حراست و خدمات
مسئول واحد: قباد دوستعلی میرقائد


مدرک تحصیلی :

شماره داخلی : 270-297


شرح وظایف

   - استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل ، تاسيسات و مدارک محرمانه

    -  برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و هدايت کليه فعاليتها و اقدامات حراستي .

   -  مراقبت و نظارت بر کليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمونهاي لازم به کارکنان

     موسسه متبوع براي مقابله با حوادث غير مترقبه و همچنين حسن اجراي خط مشي و هدفهاي تعيين شده .

-  نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها، آئين نامه ها، مقررات و توصيه هاي حراستي و ارائه پيشنهادات اصلاحي 

   در جها رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي .

- کنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم

- نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات .

- تعيين محل کار خدمتگزاران و تعيين ساعات کشيک نگهبانان .

      - نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها از قبيل تامين روشنايي ، سوخت، تلفن و غيره


V5.1.0.0