واحد انبار تدارکات

      

مسئول انبار تدارکات  :  محسن قلی زاده 

مدرک تحصیلی : كارشناس مددکاری اجتماعی

مسئول انبار تدارکات

شماره داخلی : 2248


شرح وظایف

-1 
 برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان

2- همکاری و مساعدت در خرید

3- نگهداری از کالاها در انبار و ثبت دقیق موجودی ها

4- صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار

5- صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

6- صدور فرم های مرجوعی

7- تهیه گزارشات لازم در مورد ضایعات، موجودی و نظرات اصلاحی

8- ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط


V5.1.0.0