واحد بهداشت محیط


مسئول واحد: آقای مهندس توکل برزگر 

مدرک تحصیلی : کارشناس   بهداشت محیط

شماره داخلی :2292

شرح وظایف

1- جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان

2- شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .

3- مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .

4- انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .

5- انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وز ايمان ـ بخشها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون سازي ـ سرويسهاي بهداشتي و رختشويخانه .

6- نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

7- برنامه ریزی،نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کنترل آلوده کننده هوا و سر و صدا و بهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .

8- نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.

9- كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل : آب ـ فاضلاب.

10- پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.

11- برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .

12- برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

13- پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .

14- تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.

15- مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .

16- نظارت و كنترل و پيگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه .

17- ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .

18- ارسال يك نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحي به معاونت بهداشتي دانشگاه.


V5.1.0.0