درمانگاه زنان
    آقای دکتر مصطفی القضات

    سرکار خانم دکتر سالمیخدمات قابل ارائه در درمانگاه :


معاینه و درمان کلیه بیماریهای زنان و زایمان
 مراقبت بار داری
– تنظیم خانواده
 –آموزش مادران شیرده
– پاپ اسمیر
– بیوپسی آندومتر
 – کوتر
–کرایو
– کشیدن بخیه
– تعویض پانسمان و ..

V5.1.0.0