درمانگاه جراحی

خدمات قابل ارائه در درمانگاه جراحی :

مشاوره و ویزیت بیماران به صورت سرپایی و بستری بیمار در صورت لزوم.
همچنین انجام خدماتی مانند پانسمان و کشیدن بخیه و .... .

پزشکان :

آقای دکتر مهدی عسگری
آقای دکتر امیر احمد سلماسی
خانم دکتر ندا نجیب پور فلوشیب جراحی روده و مقعد
آقای دکتر دستیار

V5.1.0.0