درمانگاه ارتوپدی

خدمات قابل ارائه در درمانگاه ارتوپدی :

مشاوره و  معاینه و انجام خدماتی مانند گچ گیری – تعویض پانسمان – کشیدن بخیه – جا انداختن - کشیدن پین – تزریق مفصلی – رادیولوژی و ....

پزشکان :

  دکتر سید سعید طباطبائی
 
  دكتر حنون سعدوني

 دکتر مژگان سیفی


V5.1.0.0