امور حقوقی
مسئول واحد : حـر حیـادر
مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق
تلفن داخلی : 2335
شرح وظايف :

- تنظيم و پيگيري دادخواست هاي مطروحه از سوي دانشگاه عليه اشخاص حقيقي و حقوقي

- تنظيم لوايح دفاعي در خصوص دعاوي مطروحه احتمالي عليه دانشگاه

- كارشناسي در زمينه دعاوي املاك و دعاوي ناشي از قراردادهاV5.1.0.0