واحد تغذیه
مسئول واحد : مسیح نامجونیا
تحصيلات : كارشناس  تغذيه و رژيم درماني
شماره داخلي : 2275

شرح وظايف

تغذیه عاملی با اهمیت در پیشگیری از بروز و ممانعت از پیشرفت بیماری ها به شمار می رود امروزه در تمامی سیستم های پیشرفته بهداشت و درمان جهان ، توجه ویژه ای به این امر صورت می گیرد و از این طریق به کاهش عوارض و مدت بیماری ،کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان ، تقلیل هزینه های درمانی ، افزایش کیفیت خدمات درمانی ، افزایش رضایتمندی بیماران و نهایتاً ارتقاء سلامت جامعه ، کمک شایانی به عمل می آید

شرح وظايف کارشناس تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان

1- حضور منظم در راند هاي روزانه تيم پزشکي

2-  تشکيل برگه اطلاعات تغذيه اي هر يک از بيماران

3- ثبت و ارزيابي وضعيت تغذيه بيمار و خدمات ارائه شده

4- تنظيم رژيم غذايي بيمار بر اساس نوع بيماري و ...

5- نظارت بر نحوه توزيع و ارائه غذاهاي رژيمي

6- پيگيري برنامه مراقبت تغذيه اي بر اساس روند درمان

7- جمع آوري آمار واطلاعات لازم در زمينه رژيم درماني جهت برنامه ريزي هاي آتي

8- تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت پرسنل ،بيماران و خانواده هاي آنها

9به روز کردن اطلاعات علمي با شرکت مرتب در سمينارها و باز آموزيها

10- همکاري با ساير بخشهاي خدماتي و اجرايي بيمارستان

11- تنظيم گزارش کارکرد کمي و کيفي خدمات تغذيه اي ارائه شده به سرپرست بخش تغذيه

12- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مسئول بخش تغذيه

13-تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با رژيم تنظيم شده توسط کارشناس تغذيه

14- سرپرستي ونظارت بر تهيه ،طبخ و توزيع غذا

15- تهيه وتنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با توصيه هاي تغذيه اي

16- تقسيم وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ارزشيابي کار آنها

17- برآورد نيازهاي تدارکاتي و تنظيم آمار

18- نظارت و سرپرستي مستقيم برانبارهاي مواد غذايي


 

V5.1.0.0