بخش مراقبتهاي دارويي
مسئول واحد : جعفر رحیم
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
شماره مستقیم : 06133332861
شماره داخلی : 2212


شرح وظایف

- داشتن اگاهي نسبي از دارو و تجهيزات مصرفي
- رسيدگي به موجودي انبار دارويي و داشتن مسئوليت در قبال موجودي انبار
- تحويل داروهاي وارده و كنترل تاريخ انقضا آنها موقع تحويل از شركت
- كنترل تاريخ انقضا داروها و تجهيزات موجود در انبار
- تحويل حواله هاي صادره
- رسيدگي و كنترل عملكرد كمك انبار دارويي
- انجام انبارگرداني سالانه
- ثبت دما و رطوبت در جدول مربوطه و اقدامات لازم

شرح وظايف كمك انبار دارويي

- داشتن مسئوليت در قبال موجودي انبار
- صدور قبض انبار و تكميل آن
- ثبت داروهاي وارده و كسر داروهاي صادره در دفتر دارويي انبار
- هماهنگي كامل با مسئول انبار دارويي در انجام امور
- شركت در انبارگرداني سالانه
- انجام امور بايگاني انبار
- شركت در آماده سازي حواله هاي دارويي
- پيگيري انجام نظافت انبار توسط خدمه انبار


V5.1.0.0