نحوه پذیرش بیمار

فرآيند پذيرش در بيمارستان رازي

هر بيمار حين مراجعه به بيمارستان جهت گرفتن سرويس هاي درماني و اطلاعات پزشكي خود در مرحله اول به قسمت پذيرش بيمارستان مراجعه مي كند كه قسمت مذكور مستلزم ارائه خدمات نامبرده از جمله دادن اطلاعات قسمتهاي مختلف بيمارستان كه شامل اداري و درماني مي باشد.

هر بيمار در مراجعه به بيمارستان خواستار كمك و ياري جهت كليه امور درماني خود مي باشد، كه اين امر مستقيما" با پذيرش بيمارستان مي باشد كه اين شامل موارد ذير مي باشد :

1- پاسخگويي مراجعه كنندگان كه خود شامل بيماران يا همراهان بيمار است.

2- راهنمائي جهت مداوا يا ويزيت به پزشكان درمانگاه ها يا اورژانس

3- ارائه خدمات پذيرش كه خود شامل گرفتن پرونده به صورت موقت و بستري دائم مي باشد.

4- دادن پرونده هاي مختلف بخشها و قسمتهاي درماني كه خود شامل مراحل زير است :

الف) پرونده هاي سرپائي

ب) پرونده هاي بستري

ج) پرونده هاي بستري موقت ( دياليز )

د) پرونده هاي تصادفي

* پرونده سرپايي : بيمار حين مراجعه به بيمارستان با راهنمائي پذيرش به اورژانس جهت ثبت و كد گرفتن ، نزد منشي اورژانس مراجعه مي كند بعد ثبت اسم و شماره كامپيوتري. در صورت احتياج داشتن به پرونده مجددا" به پذيرش مراجعه مي كند و با اعلام مشخصات كامل در صورت مراجعه اوليه ثبت مي شود. بيماراني كه قبلا به بيمارستان مراجعه كرده اند در صورت مراجعه مجدد با ثبت اسم و آدرس طبق كد قبلي پرونده بسته شده آنها بازگشايي مي شود و در صورت تغيير نكردن آدرس و شماره تلفن ها مجددا" از پرونده قبلي پرينت گرفته مي شود و در صورت نداشتن پرونده ، براي بيمار پرونده سازي شده و بعد طي اين مراحل جهت گرفتن قبض به صندوق جهت پرداخت هزينه پرونده راهنمايي شده و بعد از دادن هزينه به پذيرش مراجعه كرده و پرونده نامبرده تحويل داده و به قسمت مذكور راهنمايي مي شود.

* پرونده هاي بستري : بيمار بعد از گرفتن پرونده سرپايي و مراجعه به اورژانس در صورت داشتن آزمايش و عكس و غيره ، تمام كارهاي مربوطه در پرونده سرپايي قيد شده و با تشخيص پزشك در صورت احتياج داشتن به پرونده بستري مجددا" به پذيرش مراجعه كرده جهت گرفتن پرونده بستري طبق پرونده سرپايي كارهاي ثبت مجددا" انجام شده و به جاي كد و شماره سرپايي اين بار بيمار شماره بستري گرفته و همراهان بيمار با ثبت اسم جهت اعلام همراه بودن ، مجددا" به صندوق جهت پرداخت هزينه پرونده بستري راهنمايي مي شوند و پذيرش با ارائه پرونده ، آنها را به اورژانس معرفي مي كند.

* پرونده هاي دياليز يا بستري موقت

هر بيمار جهت دياليز شدن كد داشته كه با مراجعه دوباره آنها ، پرونده و كد بيمار فعال شده و پرونده تا زمان دياليز باز مي باشد و بعد از اتمام دياليز مجددا" پرونده آنها تا نوبت بعدي بسته مي شود. در مراجعه بعدي اين بيماران پذيرش وبه آنها فقط برگ بستري و كد و شماره بستري داده مي شود و بعد از انجام كار بدون پرداخت هزينه ترخيص مي شوند.

* پرونده هاي تصادفي

1- پرونده هاي تصادفي سرپايي

2- پرونده هاي تصادفي بستري

 در صورت مراجعه و نداشتن همراه ، پرسنل پذيرش به بالين بيمار كه به صورت اورژانسي بوده مراجعه كرده و اسم و مشخصات نامبرده را پرسيده جهت ثبت و شماره گذاري و با ثبت كامپيوتري و تشكيل پرونده ،  مجددا" پرونده توسط خود پرسنل پذيرش به اورژانس داده مي شود.

پرونده هاي تصادفي در صورت تشخيص پزشك اورژانس جهت بستري شدن ،  دوباره به پذيرش مراجعه كرده و كد و شماره بستري دريافت مي كنند و هزينه اين پرونده ها بايد تا ارائه بيمه تصادف و حوادث به صورت كامل پرداخت شده و در صورت نداشتن هزينه به مددكاري راهنمايي شده تا مراحل اداري و تخفيف يا ندادن هزينه به صورت علي الحساب انجام شود.

فرآيند پذيرش بیمار.pdf


V5.1.0.0