موسسات و بیمه های طرف قرارداد

بیمه ها و موسسات طرف قرارداد

ردیف

نوع بیمه

بستری

سرپایی

1

بیمه خدمات درمانی ( سلامت)

90%

70%

2

ایرانیان

90%

70%

3

کارمندی

90%

70%

4

سایر اقشار

90%

70%

5

روستائی

90%

70%

6

تامین اجتماعی

90%

70%

7

تامین اجتماعی -ارجاعی از شهرستان

100%

0%

8

تامین اجتماعی -فرانیشز رایگان

100%

0%

9

تامین اجتماعی -بیماران خاص

100%

100%

10

خدمات درمانی- جانبازان ارتش

100%

100%

11

خدمات درمانی- سریازان وظیفه

100%

90%

12

خدمات درمانی-  ارتش

100%

90%

13

کمیته امداد

90%

70%

14

مصدومین ترافیکی

100%

0%

15

سازمان زندانها

100%

100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزینه تخت روز این مرکز

ردیف

تخت روز

هزینه به ریال

1

معمولی

1582000

2

ای سی یو

7342000

3

سی سی یو

3671000

4

نوزاد

1108000

5

نوزادگلوبال  سزارین

2348000

6

هزینه همراه 12 سال به بالا

356000 

 


V5.1.0.0