درمانگاه عفونی

تجهیزات درمانگاه عفونی :

نگاتوسکوپ: یک عدد
 ترالی: یک عدد
 سیلندر اکسیژن
 مانومتر: یک عدد

خدمات قابل ارائه در درمانگاه عفونی :

مشاوره  در رابطه با کلیه بیماریهای عفونی ، پانسمان

پزشکان :


آقای دکتر شکراله سلمان زاده
آقای دکترفرید یوسفی
خانم دکتر روح انگیز نشیبی


V5.1.0.0