مسئول درآمد

مسئول واحد درآمد : عابدین امیری
واحد سازمانی : امور مالی
شماره داخلی :
2252


شرح وظایف


- نظارت بر ثبت دقیق و صحیح خمات ارائه شده برای مددجویان
- نظارت بر قیمت خدمات ارائه شده در سازمان مطابق با تعرفه های اعلام شده وزارت بهداشت و درمان
- بررسی میزان کاهش و یا افزایش درآمدهای واحدهای مختلف در ماه
- بررسی راهکارهای مناسب برای افزایش درآمد
- اعلام درآمدهای سازمان در هرماه به واحد درآمد دانشگاه
- نظارت بر پرونده های بیماران بستری و سرپایی و ارسال اسناد مالی برای سازمانهای بیمه گر در زمان مقرر
- نظارت بر میزان ورود و خروج پول از صندوق
- نظارت بر قراردادهای بسته شده با سازمان های بیمه گر پایه و تجاری
- پیگیری بازپرداخت پول از بیمه های طرف قرارداد
- اعلام گزارش مالی به مدیر امور مالی به صورت روزانه و به مدیریت بیمارستان به صورت ماهانه


V5.1.0.0