معرفي HIS

در اين سيستم امكانات لازم براي انجام تمامي امور يك بيمارستان بزرگ طراحي ‌شده كه شامل چند قسمت اصلي است:

 

مديريت منابع خدماتي و كادر درماني:

- مديريت مكان

- مديريت كادر درماني

- مديريت گروههاي كاري درماني

 - مديريت بيماران ADT

- مديريت « وقت‌دهي سرپايي» و «نوبت‌دهي بستري»

- مديريت پذيرش بيمار:

- مديريت پذيرش بستري

- مديريت پذيرش سرپايي

- مديريت جابجايي بيمار

-  مديريت ترخيص

- مديريت بخشهاي باليني(ايستگاه پرستاري)

- مديريت خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي

- مديريت پرونده باليني بيمار

- سيستم بايگاني مدارك پزشكي

- سيستم اطلاع رساني بيمارستان

- مديريت جامع صندوقهاي بيمارستاني
-
 داروخانه‌ها و انبار دارويي

شرح هر يك از اجزاي سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني را در ذيل مطالعه فرماييد:

1- مديريت منابع خدماتي و كادر درماني

شامل سه بخش اصلي است :

1-1: مديريت مكانها: مديريت بخشها، اتاقها، تختها، مراكز تصويربرداري، آزمايشگاهها، مراكز پزشكي هسته‌اي با قابليت غيرفعال كردن يا حذف دائم يك مكان سرويس‌دهي، قيمتگذاري تختها و اتاقهاي بيمارستان به تفكيك، تفكيك جنسي مكانها (زنانه، مردانه، بچه‌گانه)، تنظيم ظرفيت و اوقات كاري درمانگاهها و مراكز پذيرش و ... بخشي از تواناييهاي اين قسمت است.

 

1-2: مديريت كادر درماني: تعريف كادر درماني به تفكيك پزشك، پيراپزشك، تكنسين و ...، اعلام تغيير وضعيت كادر (فعال/غيرفعال موقت يا دائم) براي برنامه‌ريزي كاري، اختصاص بخشهاي بستري و درمانگاهها و مراكز پذيرش به كادر درماني و ... از قابليتهاي اين بخش است.

 

1-3: مديريت گروههاي كاري درماني: در اين قسمت مي‌توان گروههاي خدمات درماني را به سيستم معرفي نمود تا امكان ثبت و گزارش خدمات درماني به نام اين گروه‌ها وجود داشته باشد. انواع رسته‌هاي پزشكي. پرستاري، تكنسين و ... مي‌توانند در يك گروه ثبت شوند و بخشهايي كه اين گروه در آنها حق فعاليت دارند، با تعيين ميزان اختيارات هر يك تعيين مي‌شوند.

 

2- مديريت بيماران (ADT ): اين سيستم در حقيقت ستون فقرات اطلاعاتي بيمارستان بوده و حضور بيمار را در بيمارستان  با سيستمهاي خدمات‌رساني مرتبط مي‌كند. مديريت بيماران شامل زيرسيستمهاي زير است:

2-1: مديريت « وقت‌دهي سرپايي» و «نوبت‌دهي بستري»: زير سيستم مديريت وقت‌دهي سرپايي با امكاناتي نظير ثبت ليست رزرو براي هر كدام از روزهاي كاري تا دو سال آينده، هشدار در مورد ظرفيتهاي پذيرش حداكثر و اسمي و ... مديريت بخش سرپايي را امكانپذير مي‌سازد. زير سيستم نوبت‌دهي بستري با امكاناتي نظير ثبت ليست نوبت بستري به تفكيك پزشك و گروههاي تشخيصي، گزارشهاي روزانه نوبت‌دهي بر اساس پزشكان و ... موجب افزايش ضريب اشغال تخت بيمارستان با رقابت سالم بين پزشكان و بر اساس اولويت بستري مي‌شود.

   

2-2: مديريت پذيرش بيمار: در اين زير سيستم عمليات مربوط به پذيرش بيمار (بستري/سرپايي) انجام مي‌شود. ثبت كليه اطلاعات فردي و بيمه‌اي، اطلاعات كامل همراهان، وضعيت هنگام مراجعه، سوابق كاغذي همراه بيمار، دسترسي به كليه سوابق بستري يا مراجعه سرپايي و ... برخي از تواناييهاي سيستم پذيرش است. اجزاي اين سيستم به شرح زير هستند

2-2-1: مديريت پذيرش بستري: وضعيت تختهاي بيمارستاني با نمايي گرافيكي كاملاً با رايانه كنترل شده و امكان رزرو يا بلوك كردن تختها وجود دارد. سيستم توانايي پيشنهاد هوشمندانه بخش - اتاق و تخت بستري را دارد. كدهاي تشخيصي بر اساس ICD ثبت شده و در حقيقت عمليات بستري بيمار از اين قسمت آغاز مي‌شود.

   

2-2-2: مديريت پذيرش سرپايي: اين سيستم مجهز به امكاناتي است كه مديريت بخش سرپايي و ارائه گزارشهاي لازم را امكانپذير مي‌سازد. محل پذيرش پزشك مسئول علت مراجعه و اولويت مراجعه (عادي اورژانس ...) توسط سيستم ثبت شده و دسترسي به كليه سوابق بيمار به راحتي امكانپذير است. اين سيستم تا لحظه خروج بيمار، مديريت خدمات وي را بر عهده دارد.

 

2-2-3: مديريت جابجايي بيمار: در صورت نياز به جابجايي بيمار بستري، اين سيستم وارد عمل مي‌شود. در اين سيستم كنترل لحظه‌اي محل اقامت بيمار امكان پذير بوده در صورت جابجايي تمامي كارهاي لازم (باليني مالي و ...) بصورت خودكار انجام مي‌شوند.

 

2-2-4: مديريت ترخيص: هنگام ترخيص بيمار اين سيستم كليه امور مربوطه مانند ثبت وضعيت هنگام خروج بيمار، درخواست مجوز از حسابداري براي ترخيص و ثبت تشخيص نهايي براساس كدهاي ICD را بر عهده دارد. مواردي نظير فوت يا فرار بيمار براي پيگيري در مراجعات بعدي ثبت مي‌شوند. ضمناً سيستم نسبت به سوء استفاده از نام يا بيمه فرد ديگر حساس است.

  

2-3: مديريت بخشهاي باليني(ايستگاه پرستاري): مديريت باليني بخش در اين سيستم صورت مي‌گيرد. در هر لحظه وضعيت تختهاي بخش به شكلي جامع قابل مشاهده بوده و اطلاعات مربوط به بيماران بصورت كامل قابل رويت است. با نهايي شدن بستري بيمار، بلافاصله درخواستهاي خدمات تشخيصي و درماني روتين (كه براي هر تخت قابل تنظيم است) صادر مي‌شود. سوابق مراجعات قبلي بيماران در دسترس بوده و تشخيصهاي پزشكي با استفاده از ابزار ثبت تشخيص ICD ثبت مي‌شوند. مي‌توان از كليه گزارشهاي پزشكي بيماران در بخش نسخه چاپي تهيه نمود.

   

2-4: مديريت خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي: در اين سيستم رابط كاربري همساخت و يكساني براي سرويس‌دهي در تمام بخشهاي كلينيكي و پاراكلينيك تعبيه شده‌است. در مواردي كه مانند آزمايشگاه نياز به نمونه‌گيري دارد، ليستهاي نمونه‌گيري ايجاد مي‌شوند. درخواستهاي اورژانس از بقيه تفكيك شده و امكان تهيه گزارشهاي چاپي مختلفي تعبيه شده‌است. كيفيت اطلاعات وارد شده توسط سيستم كنترل مِگردد و امكان تغيير نوع جوابدهي بر اساس بخشهاي درمانگاه، آزمايشگاه و راديولوژي وجود دارد. امكان تعريف قيمت فعال و غيرفعال براي خدمات، تعريف قيمت مبنا براي محاسبه مابه‌التفاوت خدمات بيمه، امكان تعريف بيمه‌گر به تعداد نامحدود، امكان تعريف فرمولهاي محاسباتي دلخواه براي گزارش‌گيري آماري، امكان تعريف الگوهاي راديولوژي از نوع چند گزينه‌اي و متني به دلخواه كاربر در اين قسمت قابل ذكر هستند.

   

2-5: مديريت پرونده باليني بيمار: كليه درخواستهاي پزشكي بصورت DMOD با قابليت طبقه‌بندي در دسته‌هاي مختلف خدماتي تصويربرداري، آزمايشگاهي، سرويسهاي پرستاري و ... در پرونده بيمار ثبت مي‌شوند. وضعيت خدمات درخواست شده با استفاده از علائم گرافيكي در هر لحظه گزارش مي‌گردد. اطلاعات باليني داخل پرونده قابل تفكيك و گزاش‌گيري بوده و سطوح دسترسي افراد به پرونده بيمار در لايه‌هاي مختلف كاملاً كنترل مي‌شوند. پرونده باليني بيمار به لحاظ الكترونيكي قابل ورق زدن بوده و امكان مقايسه مقادير گزارشهاي مختلف وجود دارد. گزارشهاي داخل پرونده قابليت چاپ داشته و محتواي پرونده باليني بيمار بصورت تحت وب براي افراد مجاز قابل دسترسي است.

    

2-6: سيستم بايگاني مدارك پزشكي: مديريت بايگاني توسط اين سيستم انجام مي‌شود. برخي امكانات آن شامل موارد زير است: مديريت چندين بايگاني مدارك پزشكي در بيمارستان، تفكيك پرونده‌هاي موجود در بيمارستان بر اساس رنگهاي ترمينال ديجيت، تفكيك پرونده‌هاي بيمارستان در گروههاي مختلف، ثبت شاه‌كارت جامع به ازاي هر نوع خروج پرونده از بايگاني، مديريت درخواستهاي استخراج و ارسال پرونده، ارتباط مستقيم با تمامي بخشهاي پذيرش دهنده و ايستگاههاي پرستاري در بيمارستان، ثبت تمامي درخواستهاي رسيده و نحوه و زمان رسيدگي به اين درخواستها و ...

  

2-7: سيستم اطلاعات بيمارستان: در اين سيستم ليست بيماران در حال بستري و ليست بيماران در حال ترخيص گزارش شده، مي‌توان وضعيت تمامي بخشها، تختهاي بيمارستان و بيماران داخل هر بخش را مشاهده نمود. با استفاده از اين سيستم مي‌توان بيمار را با توجه به شماره، نام، ‌قسمتي از نام يا ساير مشخصات وي جستجو نمود و از وضعيت وي كاملا آگاه شد. گزارشگيري از بيماران فوت شده از ديگر امكانات اين سيستم است. همچنين مي‌توان با نصب بيلبورد الكترونيكي، اطلاعات خاصي را از طريق سيستم در اختيار مراجعان قرار داد.

    

3- مديريت جامع صندوقهاي بيمارستاني: اين سيستم در ارتباط با ساير سيستمهاي نرم‌افزار فعاليت كرده و مديريت مالي ناشي از حضور بيمار در بيمارستان را بر عهده دارد.

نمايش مشخصات مختلف بيمار بستري (فردي، بستري، مالي)، انجام عمليات مالي براي بيمار بستري(دريافت پول، بازپرداخت پول، تخفيف، صدور اجازه بستري، صدور اجازه ترخيص، باز و بسته نمودن حساب مالي بيمار، صدور صورتحساب، تهيه گزارش از وضعيت مالي بيمار با جزييات) نمايش سوابق مراجعات بيمار، نمايش ليست بيماران فراري و فوت شده، نمايش پرداختهاي بيماران بستري، نمايش مشخصات بيماران سرپايي، صدور قبض براي بيمار، ارائه انواع گزارشها نظير بيماران بدهكار و ... از امكانات اين سيستم هستند. همچنين انجام امور مربوط به بيمه نظير ارائه گزارشهاي مورد نياز بيمه به دلخواه، توليد ديسكت بيمه با فرمتهاي استاندارد (مانند تامين اجتماعي، خدمات درماني و ...) از ديگر تواناييهاي اين سيستم است.

   

   

4- داروخانه‌ها و انبار دارويي: اين سيستم براي سه‌ دسته كاربر قابل استفاده‌ است: مديريت بخش دارويي، داروخانه‌بخش و داروخانه‌سرپايي. هنگام شروع به كار، هر يك از اين سه دسته شناسايي شده و حقوق دسترسي لازم براي كار در اختيارشان قرار مي‌گيرد. برخي قابليتهاي اين سيستم شامل موارد زير است:

مديريت درخواستها، بررسي وضعيت داروخانه‌ها، ثبت نسخ، عمليات مربوط به داروهاي مخدر، عمليات گردش دارو، گزارشهاي مختلف، تعيين قيمت و درصد قابل قبول هر بيمه، تعريف حق فني جداگانه براي هر داروخانه، امكانات چاپ نسخ و ...، ثبت تاريخ ورود و تاريخ مصرف هر يك از كالاها يا داروهاي ورودي، كنترل لحظه‌اي موجودي و بسياري امكانات قدرتمند ديگر ... .

 

حسابداري جامع

شامل قسمتهاي دفترداري، صدور چك، صورت مغايرت بانكي و اعتبارات، فرمهاي تفريغ بوجه، اسناد و ... است. اين سيستم در مراكز بيمارستاني يا غيرپزشكي قابل استفاده بوده و داراي امكانات جامع و بسيار متنوعي در زمينه حسابها، پروژه‌ها، اسناد و ... مي‌باشد. ارائه انواع گزارشهاي جامع از توانمنديهاي بارز اين سيستم است.

 

 

انبار Warehouse

اين برنامه براي استفاده در كليه انبارهاي صنعتي و اداري به خصوص انبارهاي بيمارستاني طراحي شده‌است. از مزاياي آن مي‌توان به سيستمهاي مختلف قيمت‌گذاري «FIFO ، LIFO ، ميانگين و پيشنهاد قيمت»، گزارشهاي كامل و جامع «انبارگرداني، كارت حساب كالا و خريد از فروشندگان»، تفكيك كالاها در طبقات و بخشهاي مختلف، بررسي هوشمند و خودكار موجودي در هنگام صدور حواله انبار، سيستم كامل درخواست خريد به تفكيك بخش، تعيين دسترسي در كليه سطوح برنامه و كاربري آسان اشاره نمود.

 

سيستم جامع كارگزيني Employment Management System

داراي امكانات ثبت انواع اطلاعات پرسنلي، جستجوي پرسنل، طبقه‌بندي مشاغل، قرارداد، ابلاغيه، حكم، مأموريت، مرخصي، وام، ارزشيابي، سررسيد، ثبت ساعات كارتزني و ... است. اين سيستم قابليت تلفيق با سيستمهاي جامع حقوق و دستمزد و سيستم مديريت بازنشستگي را داشته و ميتوان از آن بصورت مجتمع استفاده نمود.

سيستم جامع حقوق و دستمزد Payroll Management System

نرم‌افزاري با قابليت اتصال كامل به سيستم كارگزيني، انجام امور مربوط به فيش حقوق (نظير صدور فيش، استخراج عوامل حقوقي محاسبه ماليات و ...)، ليست حقوق، بدهي يا پرداخت، تسويه، عوامل حقوقي، ثبت ساعات مختلف (غيبت، اضافه‌كاري و ...)، بيمه درمان، انواع گزارشها و... مديريت بخش حقوق و دستمزد را سهل و آسان مي‌سازد .

سيستم بازنشستگي

سيستم بازنشستگي در ارتباط با سيستم جامع كارگزيني و سيستم حقوق - دستمزد كار كرده و توانايي بالايي در توليد انواع گزارشهاي خاص بازنشستگي و سيستمهاي حقوق، مديريت وظيفه‌بگيران و ... دارد.

 


 

سيستم مديريت اموال Asset

كاربري برنامه اموال محدود به اماكن بيمارستاني و پزشكي نيست. مهمترين امكانات اين برنامه عبارتند از ثبت مشخصات دقيق كالا، امكان ورود اطلاعات كامل مربوط به استهلاك كالا و محاسبه دقيق آن، امكان دسته بندي كالا در بخشهاي مختلف، امكان تعريف اتاقها و افراد مختلف و تحويل كالاهاي هر اتاق به فردي خاص، خروج دائم يا اماني كالا از سيستم با ثبت سابقه، امكان تعريف برچسبهاي مختلف از هر كالا، اختصاص مشخصات دلخواه به هر طبقه از كالا، گزارشهاي كامل و جامع و تعيين سطح دسترسي كامل بر كليه قسمتهاي برنامه.

 

 

حضور و غياب (كارتزني)

اين برنامه به كاربر اجازه مي‌دهد كه اطلاعات مربوط به كاركنان و همچنين شيفتها، مرخصيها، مأموريتها و ساعات حضور آنها را ذخيره و با انجام محاسبات لازم ميزان كاركرد و مواردي مانند غيبت يا تأخير و نيز ميزان مرخصي و مأموريت و ساعات حضور در شيفتها را استخراج نمايد. از قابليتهاي شاخص آن مي‌توان به توانايي اتصال به دستگاه كارت‌خوان شركتهاي مختلف اشاره كرد.

 

 

 


New Module Name
for

55

8

اندازه پرونده: 5952 bytes

V5.1.0.0