سايت دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 

http://ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
 
http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اراك
 
http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 
http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابل
 
http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 
http://www.bpums.com
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 
http://www.fums.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي فسا
 
http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 
http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 
http://www.gmu.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي گناباد
 
http://www.golestangums.ir
دانشگاه علوم پزشكي گرگان
 
http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان
 
http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
 
http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايلام
 
http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران
 
http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
http://www.jums.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي جهرم
 
http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان
 
http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 
http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 
http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
 
http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 
http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
http://www.mmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 
http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اروميه
 
http://www.gsms.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قم
 
http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 
http://www.medsab.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي سبزوار
 
http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
 
http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 
http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 
http://www.shums.org
دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 
http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
 
http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 
http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
http://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
 
http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي يزد
 
http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 
http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 


V5.1.0.0