بخش نوزادان


تأسيس بخش
  : سال 1324

تعداد تخت : 13

سرپرستار: نرگس مراد اشگفتي

پزشكان : دكتر بيژن كيخائي - دكتر محمد اسماعيل مطلق

شماره داخلي بخش : 2235

 بخش نوزادان با مساحتي بالغ بر 9متر مربع در فضاي جانبي زايشگاه و بخش RI احداث شده است و داراي كادري مجرب با امكانات مناسب جهت نگهداري نوزادان تحت نظر و بيمار مي باشد. بخش نوزادان شامل بخش نوزادان و بخش نرسری میباشدکه رياست بخش با آقاي دكتر بيژن كيخايي مي باشد. تجهيزات بخش شامل انکوباتور، تخت احیا ، فتو اينتنسيو ، فتو سيگل ، کات نوزاد و پالس اكسي متري مي باشد که 13تخت كات نوزاد باضریب متوسط اشغال 95% هستند. اين بخش داراي 14نفر کادر پرستاری و 4 نفر رژیستر که مقیم 24ساعته در بخش نوزادان هستند،2نفر پزشک متخصص اطفال،یک نفر منشی و 2نفر بهكار میباشد،.در واحد نرسري آمار مواليد ماهيانه 650-600 تولد ميباشد.

خدمات قابل ارائه در بخش نوزادان شامل خدمات درماني و مراقبتي است كه از نوزاد متولد شده قد- وزن و دور سراندازه گيري و ثبت ميشود و آمپول ويتامين k تزريق ميشود و توسط پزشك متخصص اطفال ويزيت ميگردد و نوزاد بيمار يا نياز به بررسي، از نوزاد سالم جدا و تحت نظر يا درمان قرار ميگيرد نوزادان با آپگار 8/10- مكونيومي- ديسترس و..... جهت بررسي به مدت 6 ساعت در بخش تحت نظر ميباشد در مورد نوزادان با مشكلات تنفسي يا قلبي، روزانه توسط پزشكان متخصص ويزيت شده و تحت درمان قرار ميگيرند و نوزادان با مشكلات جراحي جهت بررسي و درمان به ساير بيمارستان ها اعزام ميشود.             

  خدمات آموزشي:  

    -آموزش شيردهي و روشهاي نگهداري شير به مادران

    - آموزش نشانه هاي خطر به والدين در نوزادان ترخيصي

    - آموزش روشهاي پيشگيري از بروز خطرات احتمالي درنوزاد

ب


V5.1.0.0