بخش زنان - RI


 تأسيس بخش  : سال 1348

تعداد تخت : 66

سرپرستاران : فريده فرزادفر - فيروزه فروغي

پزشكان : دكتر مصطفي القضات - دكتر مهين نجفيان - دكتر ليلا هرمزي - خانم دكتر كريمي

شماره داخلي بخش : 2230 -2233

خدماتي كه در بخش زنان و زايمان ارايه مي گردد :

در بخش زنان :

بستري و تحت نظر بودن مادران باردار

انجام اعمال جراحي زنان از قبيل كورتاژ،هيستراتومي،هيستركتومي

در بخش RI :

مادران پس از زايمان و سزارين در اين بخش بستري مي شوند و طرح هم اتاقي مادر و نوزاد اجرا مي شود

 و پايگاه بهداشتي هم نقش آموزش شيردهي و واكسيناسيون نوزاد ( بدو تولد ) را بر عهده دارد.
 

V5.1.0.0