بخش داخلي
تأسيس بخش
  : سال 1369

تعداد تخت : 30

سرپرستار: نسرین راکی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پزشكان : دكتر آرمان شهریاری - دكتر علی طالبی - دكتر علی اصغر شريف نجفي

شماره داخلي بخش : 2277- 2317

خدمات قابل ارائه  :

 بستري بيماران با مشكلات داخلي - انجام آمپوتاسيون و دبريدمان


V5.1.0.0