بخش مسمومیت

بخش مسمومیت

سال تأسيس بخش
  : 1390
   

پزشكان :

1 -آقای دکترعلی حسن  رحمانی دانشیار  مدیر گروه و رئیس بخش مسمومیت                       

2- آقای دکتراحمد قربانی استادیار عضو هیات علمی گروه پزشکی قانونی ومسمومیت

3-خانم دکترفرخنده جمشیدی استادیارعضو هیات علمی گروه پزشکی قانونی ومسمومیت 

 

سرپرستار: خانم فرانسیس کریمی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

 

شماره داخلي بخش: 2320

در این بخش بیماران مسمومیت دارویی، سموم و گزش با جانوران زهرآگین بستری می شوند.

برنامه های در دست اقدام :اجرای فلوشیپ فوق تخصص مسمومیت

      

V5.1.0.0