بخش جراحي
تأسيس بخش  : سال 1317

تعداد تخت : 24

سرپرستار: فروغ رئیسی فرد

میزان تحصیلات :کارشناس پرستاری

پزشكان :  دكتر مهدي عسگري - دكتر اميراحمد سلماسي - دكتر پازيار - دكتر بحريني - دكتر فرهادي

شماره داخلي بخش : 293 - 254

خدمات قابل ارائه :

اعمال جراحي كه در اين بخش انجام مي گيرد شامل : جراحي هاي دستگاه گوارش (برخي از اين اعمال به صورت لاپارسكوپيك انجام مي شوند) - جراحي هاي آنوركتال و انواع فتق ها  - جراحي هاي پستان - جراحي هاي گردن ( ماستكتومي - پاراتيروئيدكتومي ) مي باشد.

قسمت هاي مختلف بخش شامل اتاق بيماران - رختكن پرسنل - ايستگاه پرستاري - اتاق تريتمنت و آبدارخانه و انبار است.

تجهيزاتي كه در اين بخش مورد استفاده قرار مي گيرند ، ترالي اورژانس - پمپ انفيوژن - D.C شوك - كپسول اكسيژن و ... مي باشند.

 


V5.1.0.0