بخش ICU جنرالتأسيس بخش
  : سال 1379

تعداد تخت : 8

سرپرستار: بيتا اقرلي خاني

پزشكان :  

شماره داخلي بخش :  2307 - 2268

بخش ICU واقع در طبقه فوقاني ساختمان شرقي رو به روي بخش عفوني واقع شده است در واقع موقعيت مكاني بخش به گونه اي است كه دسترسي سريع و آسان با بخش هاي اتاق عمل،اورژانس و جراحي داشته باشد.اين بخش در سال 1379 با ظرفيت 4 تخت فعاليت خود را آغاز نموده است كه بيماران با تشخيص داخلي،مسموميت،جراحي،عفوني،ارتوپدي،زنان در اين بخش بستري مي شدند.در تير ماه سال 1387 ظرفيت بخش از 4 تخت به 8 تخت افزايش يافت و به دليل تأسيس بخش ICU مسموميت در سال 1389 بيماران با تشخيص انواع گزش و مسموميت ديگر در اين بخش پذيرش نمي شوند.
بخش ICU جنرال بيمارستان رازي شامل يك سالن 5 تخته و يك سالن 3 تخته مي باشد و مجهز به اتاق پزشك ، استوك انبار ، آبدارخانه و رختكن است.


V5.1.0.0