قابل  توجه  مراجعین محترم  قیمت تخت روز به شرخ ذیل است
   

  ردیف

  تخت روز

  هزینه به ریال

  1

  معمولی

  1582000

  2

  ای سی یو

  7342000

  3

  سی سی یو

  3671000

  4

  نوزاد

  108000

  5

  نوزاد گلوبال سزارین

  2348000

  6

  هزینه همراه 12 سال به بالا

  356000


  V5.1.0.0