معرفی بخش ICU  مسمومیت
 
تأسيس بخش  : سال 1388

تعداد تخت : 8

سرپرستار: لیلا خرقه پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

 

پزشكان :

1 -آقای دکترعلی حسن  رحمانی دانشیار  مدیر گروه و رئیس بخش مسمومیت                       

2- آقای دکتراحمد قربانی استادیار عضو هیات علمی گروه پزشکی قانونی ومسمومیت

3-خانم دکترفرخنده جمشیدی استادیارعضو هیات علمی گروه پزشکی قانونی ومسمومیت

 
شماره داخلي بخش : 2302

خدمات قابل ارائه  :

بیماران با مسمومیت های دارویی ،مسمومیت با سموم و گزش ها در این بخش بستری می شوند

V5.1.0.0