واحد رسيدگي به شكايات


مسئول واحد رسیدگی به شکایات :زهره دهکردی

مدارک تحصیلی : کارشناس  پرستاری ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

پرستارنوزادان  واطفال

پرستار اتاق عمل

پرستار ارتوپدی

پرستار اورژانس وتریاژ

مسئول درآمد

مسئول رسیدگی به شکایات و ایمنی بیمارستان

تلفن مستقیم محل کار : 06133337692
قابل ذکراست واحد مذکور در24 ساعت شبانه روز قادربه پاسخگوئی به شکایات شما می باشد .      

 


V5.1.0.0