بخش عفونیمعرفی بخش عفونی
تاسیس :
تعداد تخت : 22 تخت
مسئول بخش : عاطفه احمدی نجفی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
تلفن داخلی : 2202-2209
اسامی پزشکان : دکتر فاطمه احمدی - دکتر سید محمد علوی - دکتر شکرالله سلمان زاده -
سامان موگهی - دکتر روح انگیز نشیبی
خدمات ارائه شده :

V5.1.0.0