واحد صندوق


مسئول صندوق : جعفر رحیم
مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت دولتی
شرح وظایف صندوق دار

مراجعه روزانه به بانک جهت واریزمبالغ نقد وثبت آنها دردفاتر وسیستم
• تهیه اسناد ومدارک واریزی های روزانه وبایگانی آنها پس از ثبت رایانه
• دریافت پول نقدمراجعین سرپائی وبستری واستردادمبالغ پرداختی مازاد به آنان
• تنظیم ارقام دریافتی وپرداختی دردفترصندوق وبستن حسابهادرموعدمقرر وتهیه سیاهه ریزعملکردروزانه وماهانه
• ارائه گزارش روزانه به واحددرآمد وامورمالی بیمارستان
• دریافت وجوه تنخواه گردان وسایر وجوه وصدورقبض های رسیدوتحویل آنهابه مراجع ذی ربط وارائه چک های وصولی به بانک
• نظارت برکلیه فعالیت های واحدتحت نظارت وارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کاربین آنها
• تهیه پول خرد،سکه واسکناس ازبانکها وموسسات خیریه
• ثبت روزانه نقدی درسیستم های رایانه اعم از hisوتعهدی

• تهیه گزارش وجوهات نقد وکارتخوان وسرجمع پول صندوق داران ومقایسه واعلام کسر ویامازادمبالغ وثبت دردفاتر وارائه به مدیریت ومسئول امورمالی
•جمع آوری روزانه مبالغ واریزی ازطریق دستگاههای پوز تعبیه شده درواحدهای پاراکلینیکیV5.1.0.0