تاسيساتتاسیسات
:

نام مسئول: سلمان طرفی

شرح وظایف
:


از آنجائیکه تاسیسات در هر سازه ای یکی از ارکان اساسی و مهم می باشد و تامین نیازهای فنی قسمت های مختلف آن سازه را بر عهده دارد. از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- نظارت بر امور تاسیسات
2- نظارت و انجام امور تاسیساتی تصفیه خانه فاضلاب
3- کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه های حرارتی و برودتی
4- بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها
5- کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه ها، مخازن آب و... و بر طرف نمودن عیوب آنها
6- کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی
7- بازرسی و انجام امور عایق بندی
8- انجام کارهای تاسیساتی بخش ها و واحدها
9- نظارت بر دستگاه اکسیژن ساز

V5.1.0.0