نگهبانی و انتظامات

                           شرح وظایف انتظامات

                        1- طراحی ، توسعه ، استقرار وبروز رسانی سیستم حفاظت وحراست وانتظامات بیمارستان

                              2- حفظ وحراست تمام یا قسمتی از ساختمان ، ابنیه تاریخی ، محوطه ، اسکله ونظایر آن طبق

                                  دستورات صادره .

                            3- کنترل ورود وخروج افراد ، وسائط نقلیه وحمل ونقل اموال ، اثاثیه ، تجهیزات وسایر کالاها

                                 طبق دستورات صادره واحتمالا ثبت آنها در دفاتر مربوطه .

                            4- پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی ، خرابی ، دزدی ، تجاوز وسایر حوادث

                                و خرابیهای غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و سایر کالاها و تجهیزات تحت کنترل.

                             5- اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی ، دزدی ،خرابی به ماموران انتظامی

                                 و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه.

                              6- گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامد ها در مدت نگهبانی.

                              7- سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نظر.


V5.1.0.0