معرفی واحد
 
مسئول واحد :سامیه شاکری
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی
مسئول واحد ارتقا سلامت
مسئول واحد آموزش همگانی
مسئولواحد مراقبت در منزل

 

 


V5.1.0.0