شرح وظایف

1-      تعیین رابطین آموزش سلامت در بخشهای مختلف بیمارستان

2-      بررسی نیازهای آموزشی مدد جویان

3-      تهیه رسانه های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامتمدد ح و یان و باز نگری سالیانه این رسانه ها و به روز نمودن آنها

4-      برقراری تماسهای تلفنی با بیماران ترخیص شده بر اساس 5 بیماری شایع هر بخش

5-      برگزاری کمیته آموزش سلامت بصو رت ماهیانه

6-      تهیه و ت نظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

7-      پایش و ارزیابی مستمر خدمات آموزشی سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

8-      هممکاری و هماهنگی با سر پرستاران و مربیان در جهت ا رتقائ و سط ح آموزش سلامت به مددجو

9-      بررسی شاخص های آموزش به بیمار و برنامه ریزی اصلاحی در  صورت نیاز

10-    ارتقائ کیفیت برنامه های آموزش سلامت به مددجو


V5.1.0.0