جراحی
*بای پس معده (جراحی معده)_1_بیماری_گوارش.pdf
*بای پس معده (جراحی معده)_2_بیماری_گوارش.pdf
*بواسیر_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*بواسیر_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*شکاف کام_1_بیماری_جراحی گوش و حلق و بینی.pdf
*شکاف کام_2_بیماری_جراحی گوش و حلق و بینی.pdf
*فیبرو کیسیتک برست_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*فیبرو کیسیتک برست_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*آپاندیسیت_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*آپاندیسیت_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*التهاب تیروئید_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*التهاب تیروئید_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*فتق شکمی_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*فتق شکمی_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*فتق ناف_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*فتق ناف_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*کله سیستیت حاد_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*کله سیستیت حاد_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*کیست پیلونیدال_1_بیماری_جراحی عمومی.pdf
*کیست پیلونیدال_2_بیماری_جراحی عمومی.pdf
واریکوسل_1_بیماری_جراحی کلیه-اورولوژی.pdf
واریکوسل_2_بیماری_جراحی کلیه-اورولوژی.pdf

رمز کلیه پمفلتها عدد یک میباشد.pdf

V5.1.0.0