مسیرهای ارتباطی

فرودگاه - بیمارستان

 

 

ایستگاه قطار - بیمارستان

 

مسیر های اقامتی ( هتل)

 

پایانه مسافربری اتوبوس - بیمارستان

 


V5.1.0.0